Gnieźnieńska Uchwała Jubileuszowa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana" z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

JEZUS CHRYSTUS – jako Alfa i Omega ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony KRZYŻ. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. (Iz 9, 1-2) Polska jako naród wyszła wówczas z dziejowej prehistorii i zaczęła istnieć historycznie; weszła w świat kultury łacińskiej i wspólnoty ludów chrześcijańskich. Nie da się zrozumieć Polski bez Chrystusa. Nie byłoby narodu polskiego, języka i kultury polskiej bez chrześcijaństwa. Chrzest przyjęty w 966 roku był przejawem Opatrzności Bożej, Bożego Miłosierdzia i na zawsze ustalił tożsamość naszej Ojczyzny, stając się kolebką i fundamentem rodzącego się narodu. Wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Kultura narodu ochrzczonego leży u podstaw ładu społecznego i moralnego. Duchowe i kulturowe konsekwencje tamtego wydarzenia, stanowią trwałą podstawę w ciągłym budowaniu „civitas christiana” w naszej Ojczyźnie. Z okazji Jubileuszu Chrztu Polski chcemy powtórzyć za św. Janem Pawłem II i sługą Bożym Stefanem Kard. Wyszyńskim naszym patronem, iż jesteśmy synami i córkami tego narodu, jego zwycięstw i klęsk; narodu, którego duchowa tożsamość została ukształtowana w kulturze będącej w głębokim dialogu z Bogiem w Trójcy Jedynym. Chcemy własnym życiem świadczyć o Chrystusie oraz okazywać wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom. W Roku Miłosierdzia odczytujemy 1050. Rocznicę Chrztu Polski jako okazję do dziękczynienia za narodową tożsamość, opartą na Ewangelii oraz włączenie nas w krąg europejskiej „civitas christiana”. Jako organizacja współkształtująca rzeczywistość polską i przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi, w swojej jubileuszowej uchwale pragniemy zachęcić wszystkich Polaków do przyjęcia i odrodzenia tejże tożsamości, abyśmy byli nowymi ludźmi w Chrystusie, społecznie się miłowali, przezwyciężali wady i zdobywali cnoty oraz tworzyli i realizowali spójny program wychowawczy wobec kolejnych pokoleń Polek i Polaków, przywołując słowa Adama Mickiewicza: „Bóg pomazańcom swoim znak na czole kładnie. / Naród, który tych znaków nie widzi, upadnie”. SURSUM CORDA! Wdzięczni Bogu za łaskę chrztu i dar przynależności do narodu idącego ku przyszłości, zawierzamy naszą Ojczyznę Bogurodzicy, Matce Kościoła i Królowej Polski oraz jej szczególnym Patronom św. Wojciechowi, św. Stanisławowi i św. Janowi Pawłowi II. Rada Główna Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Gniezno, 1 kwietnia 2016 r.